Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Specjalne zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń i egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2

ZASADY OGÓLNE

 • Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie pracownicy Ośrodka, osoby zapisujące się na egzamin/szkolenie oraz osoby zapisane na egzamin/szkolenie, nie wcześniej jednak, niż 15 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu/szkolenia.
 • W budynku nr 1 oraz budynku nr 3 Ośrodka stworzone zostały strefy buforowe przy wejściu głównym, w których osoby zapisujące się na egzamin/szkolenie oraz przystępujące do egzaminu/szkolenia zobowiązane są do dezynfekcji rąk, założenia środków ochrony osobistej (maseczki zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek ochronnych), zachowywania bezpiecznej odległości od innych osób oraz poddania się bezdotykowemu sprawdzeniu temperatury ciała.
 • Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do ciągłego noszenia środków ochrony osobistej (rękawiczek oraz maseczki).
 • Osoby objęte kwarantanną lub mające objawy chorobowe wirusa SARS CoV-2, tj. gorączkę powyżej 38°C, kaszel lub uczucie duszności (trudności w nabieraniu powietrza) mają kategoryczny zakaz wstępu na teren Ośrodka.
 • Osoby przystępujące do egzaminu/szkolenia zobowiązane są do noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos. Ze względu na specyfikę egzaminu/szkolenia nie zaleca się wykorzystywania do tego celu elementów garderoby (np. chust, szalików). Dla bezpieczeństwa kandydatów przystępujących do egzaminu/szkolenia wskazane jest również użycie rękawiczek jednorazowych (np. lateksowych lub nitrylowych).
 • Osoby towarzyszące osobom egzaminowanym, za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie instruktora prowadzącego, tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami, mają zakaz wstępu na teren Ośrodka.
 • Osoba, której dotyczy podejrzenie lub zaobserwowanie objawów typowych dla wirusa SARS CoV-2, o których mowa w pkt 4 nie zostanie dopuszczona do udziału w egzaminie/szkoleniu na terenie Ośrodka. Opłata wcześniej uiszczona za taki egzamin/szkolenie w takim przypadku podlega zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie zgodnie z wyborem tejże osoby, zgłoszonym niezwłocznie po odmowie dopuszczenia do egzaminu/szkolenia w formie pisemnej.
 • Osoby oczekujące na egzamin/szkolenia zobowiązane są do przestrzegania zasad, poleceń i oznaczeń umieszczonych na terenie Ośrodka, w szczególności powinny pamiętać o zachowaniu bezpiecznego odstępu od innych osób.

ZAPISY NA EGZAMINY / SZKOLENIA

 • Zapisy na egzaminy/szkolenia przeprowadzane przez Ośrodek odbywają się telefonicznie, mailowo, w formie elektronicznej poprzez system InfoCar (dotyczy tylko egzaminów) oraz osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK) lub Dziale Szkoleń (DS).
 • W przypadku osobistego zapisu w BOK w pomieszczeniu mogą przebywać maksymalnie dwie osoby, po jednej na każde czynne okienko. W pomieszczeniu BOK należy zachować bezpieczny odstęp od okienka obsługi. Każda osoba, która zostanie zapisana na egzamin w BOK, powinna niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.
 • W przypadku osobistego zapisu w Dziale Szkoleń w pomieszczeniu mogą przebywać maksymalnie dwie osoby. Każda osoba, która zostanie zapisana na szkolenie, powinna niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.
 • W przypadku telefonicznego zapisu na egzamin w pierwszej kolejności kandydat powinien przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@word-chelm.pl komplet danych i dokumentów tj.: numer profilu kandydata na kierowcę (PKK), imię i nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy oraz potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin.
 • W przypadku telefonicznego zapisu na szkolenie w pierwszej kolejności kandydat powinien przesłać drogą mailową na adres: szkolenia@word-chelm.pl komplet danych i dokumentów tj.: imię i nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy oraz potwierdzenie dokonania opłaty za szkolenie.
 • Pracownik WORD po zweryfikowaniu kompletu danych i dokumentów przesłanych przez kandydata może wyznaczyć kandydatowi termin i godzinę egzaminu/szkolenia oraz przekazać te informacje kandydatowi telefonicznie lub mailowo z użyciem danych kontaktowych podanych przez kandydata przy zgłoszeniu.
 • Przed przystąpieniem do egzaminu/szkolenia kandydat na kierowcę/osoba szkolona zobowiązana jest wypełnić i własnoręcznie podpisać „Oświadczenie – Ankietę” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora WORD w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

EGZAMINY TEORETYCZNE

 • Osoby oczekujące na egzamin teoretyczny mają prawo do przebywania w budynku nr 1 wyłącznie w pomieszczeniu poczekalni, w którym zostaną wyznaczone miejsca siedzące z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy oczekującymi.
 • Osoba przystępująca do egzaminu teoretycznego, bezpośrednio przed wejściem na salę egzaminacyjną zobowiązana jest zdezynfekować ręce w miejscu specjalnie przeznaczonym do tego celu.
 • W trakcie trwania egzaminu teoretycznego osoby zdające zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez egzaminatora.
 • Po zakończonym egzaminie teoretycznym osoby egzaminowane powinny niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.


EGZAMINY PRAKTYCZNE

 • Osoby oczekujące na egzamin praktyczny mają prawo do przebywania w budynku nr 1 wyłącznie w pomieszczeniu poczekalni, w którym zostaną wyznaczone miejsca siedzące z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy oczekującymi.
 • Na teren placu manewrowego wstęp mają wyłącznie egzaminatorzy oraz osoby zdające egzamin praktyczny i osoby mające prawo do asystowania tym osobom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Osoba przystępująca do egzaminu praktycznego przed wyjściem na plac manewrowy zobowiązana jest zdezynfekować ręce w miejscu specjalnie przeznaczonym do tego celu. Obowiązek ten dotyczy również udziału osób trzecich obecnych na egzaminie tj. instruktora prowadzącego, tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego
  w sytuacjach przewidzianych w przepisach szczególnych.
 • W trakcie trwania egzaminu praktycznego osoby zdające zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez egzaminatora.
 • Po zakończonym egzaminie praktycznym osoby egzaminowane powinny niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.


POJAZDY EGZAMINACYJNE

 • Pojazdy egzaminacyjne wszystkich kategorii prawa jazdy przed każdym egzaminem są odpowiednio dezynfekowane.
 • Obowiązek dezynfekcji dotyczy również pojazdów podstawianych przez OSK oraz osoby zdające. W takich przypadkach obowiązek dezynfekcji leży po stronie podmiotu podstawiającego pojazd.
 • W przypadku egzaminu praktycznego kategorii AM, A1, A2, A osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić we własnym zakresie:
  • atestowany kask ochronny,
  • zestaw słuchawkowy w standardzie „mini-jack 3,5 mm” – w celu zapewnienia łączności z egzaminatorem prowadzącym egzamin.

SZKOLENIA

 • Osoby oczekujące na szkolenie mają prawo do przebywania w budynku nr 3 wyłącznie w sali wykładowej, w którym zostaną wyznaczone miejsca siedzące z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy osobami szkolonymi.
 • Osoba szkolona bezpośrednio przed wejściem na salę wykładową zobowiązana jest zdezynfekować ręce w miejscu specjalnie przeznaczonym do tego celu.
 • W trakcie trwania szkolenia osoby szkolone zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez wykładowcę oraz pracowników WORD.
 • Po zakończonym szkoleniu osoby szkolone powinny niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.

Powyższe zasady, w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, będą na bieżąco aktualizowane w razie potrzeby przez Dyrektora WORD w Chełmie.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content