Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Klauzule informacyjne RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie ul. Bieławin 2a, 22-100 Chełm
numer telefonu: (82) 565 08 90, 565 08 91.

1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem
– prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – SZKOLENIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie

1. Dane kontaktowe Administratora: ul. Bieławin 2a, 22-100 Chełm, numer telefonu: (82) 565 08 90, 565 08 91.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa dopuszczenia Pani/Pana do uczestnictwa w szkoleniu.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, terenów wokół tych budynków oraz samochodów egzaminacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić WORD na szkodę oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy.

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 222 § 1 i nast. Kodeksu pracy oraz art. 54 i nast. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Administratorem systemu monitoringu jest:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie.

1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

2. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą co do zasady przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania (wyjątek: 21 dni od dnia egzaminu w przypadku urządzeń rejestrujących w samochodach egzaminacyjnych lub do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego w przypadku wpływu skargi na egzamin).

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content