Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie .

Data publikacji strony internetowej: 2021-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część obrazów graficznych nie posiada lub posiada niepoprawnie sformułowany opis alternatywny,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-03. 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych data ostatniego przeglądu: 2024-03-11.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Sapiecha, marek.sapiecha@word-chelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48519138707. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Ul. Bieławin 2a / Budynek 1, 22-100 Chełm

 1. Budynek piętrowy. W budynku znajdują się 3 wejścia. Przy 2 wejściach są podjazdy dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku i wejść na kartę (1 wejście).
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Pochylnie znajdują się przy 2 wejściach. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Chełmskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o. – 200m
 5. Jest możliwość wejścia z psem asystującym, chociaż nie zostało to wewnętrznie uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Budynki oznakowane są w sposób czytelny z zewnątrz i wewnątrz.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Ul. Bieławin 2a / Budynek 2, 22-100 Chełm

 1. Budynek parterowy. W budynku znajduje się 6 wejść (1 do części biurowej, 2 do myjni samochodowej, 3 bramy do części magazynowej). Brak utrudnień przy wejściu. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Chełmskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o. – 200m
 5. Jest możliwość wejścia z psem asystującym, chociaż nie zostało to wewnętrznie uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Budynki oznakowane są w sposób czytelny z zewnątrz i wewnątrz.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Ul. Bieławin 2a / Budynek 3, 22-100 Chełm

 1. Budynek parterowy. W budynku znajduje się 5 wejść (2 do części biurowej, 3 bramy do części magazynowej). Brak utrudnień przy wejściu. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy. Brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Chełmskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o. – 200m
 5. Jest możliwość wejścia z psem asystującym, chociaż nie zostało to wewnętrznie uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Budynki oznakowane są w sposób czytelny z zewnątrz i wewnątrz.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content