Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z siedzibą przy ul. Bieławin 2a, 22-100 Chełm, tel. +48 82 565 08 90, e-mail: sekretariat@word-chelm.pl, strona: www.word.chelm.pl

Wykorzystywanie danych

W niniejszym serwisie wykorzystywane są tzw. ciasteczka (z ang. Cookies) oraz dane osobowe, które przechowywane mogą być w dziennikach logów systemowych. Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem, w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, dowodowych, statystycznych oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Gromadzenie danych

W serwisie przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

– czas nadejścia zapytania http,

– czas wysłania odpowiedzi http,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,

– informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony naszego serwisu.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Mechanizm Cookies w serwisie

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu.

Zgoda użytkownika serwisu

Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

Poniżej znajdą Państwo informacje, w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

Internet Explorer

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.

W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk: Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.

Mozilla Firefox

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.

W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu) następnie Ustawienia Google Chrome i pozycję: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk „Ustawienia treści” > wybrać odpowiednie ustawienia.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu.

Słowniczek

Czas nadejścia zapytania http – określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika o podanie informacji np.: żądaną stronę www.

Czas odpowiedzi strony http – określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na żądanie użytkownika.

Protokół http – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).

Protokół SSL – protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.

Nawigacja w serwisie – przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www.

Sesja – to w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w adresie URL.

Sesyjny plik Coockie – jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Automatyczny skrypt – jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera informacje, np. ze stron internetowych.


Klauzula informacyjna – odbiorcy korespondencji elektronicznej

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, przy ul. Bieławin 2a, 22-100 Chełm, NIP: 563-18-33-781, REGON: 110182993, („Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e – mail: inspektor@cbi24.pl lub pod naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci Państwa adresu mailowego oraz ewentualnie inne dane, jakie podadzą nam Państwo w trakcie prowadzonej korespondencji.

Źródło danych

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa poprzez kontakt elektroniczny Państwa z nami.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest obsługa zgłoszenia, prowadzenie z Państwem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie stosownych informacji, a następnie w celach reklamacyjnych, dowodowych oraz w celu monitorowania jakości obsługi, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) .

– realizacji lub dążenia do zawarcia umowy z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

– w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

– upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,

– współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi),

– podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, dostawcom usług prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym) – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,

– podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

– gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

– przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,

– w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.    

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych,

– żądania sprostowania danych,

– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,

– uzyskania kopii swoich danych,

– przeniesienia danych osobowych,

– wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie – usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia komunikacji (w szczególności Państwa adresu poczty elektronicznej) jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content