Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Egzamin pojazdem OSK

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami:

1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

2. Składając wniosek, o którym mowa w pkt. 1, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego Ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego (wzór wniosku i oświadczenia dostępny w WORD).

3. Ośrodek Szkolenia Kierowców, który złożył oświadczenie o którym mowa w pkt. 2, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

4. Jeżeli Ośrodek Szkolenia Kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w pkt. 3 dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest pokrywany przez ten Ośrodek Szkolenia Kierowców.

5. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa Ośrodek Szkolenia Kierowców, który go udostępnia.

6. Pojazd winien być podstawiony na wyznaczone miejsce w WORD na 30 minut przed wyznaczonym egzaminem. Z uwagi na losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatora, osoba zdająca może zostać wylosowana w czasie do 1 godziny od czasu wskazanego w zaświadczeniu potwierdzającego zapis na egzamin.

7. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku. Urządzenie nagrywające które zapewnia ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd, powinno:

  • rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego;
  • rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
  • uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
  • być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;
  • zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu;
  • pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.

Dla wypełnienia wymogu wykluczenia ingerencji w proces zapisu wymagamy, aby urządzenie rejestrujące było połączone z instalacją samochodu z podaniem napięcia „po kluczyku” w sposób stały a nie np. za pośrednictwem gniazda zapalniczki. Z tych samych powodów będziemy wymagać zabezpieczenia części rejestratora mieszczącego nośnik aby wyeliminiwać zbyt łatwe wyjęcie nośnika (ingerencja w proces zapisu). W celu wyeliminowania przerywania zapisu w przypadku zgaśnięcia silnika i przestawienia wyłącznika zapłonu w pozycję „0” należy zastosować urządzenie podtrzymujące napięcie przez minimum 2 minuty.

8. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

9. Po zakończonym egzaminie, do czasu zarchiwizowania nagrania, podstawiony pojazd pozostaje w dyspozycji miejsca egzaminowania.

10. W przypadku braku nagrania z przebiegu egzamin u praktycznego, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie podejmie działania zgodne z treścią art.72 ustawy o Kierujących Pojazdami.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content