Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Egzaminy w praktyce

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru. Nowy egzamin złożony jest z 32 pytań.
Składa się na niego 20 pytań z wiedzy ogólnej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.
Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 min.

W skład pytań podstawowych wchodzi:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

W skład pytań specjalistycznych wchodzi:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi przypisywane są następujące wartości punktowe:

 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

Suma punktów możliwych do skompletowania z części teoretycznej równa się 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik, jeżeli łączna suma będzie wynosić co najmniej 68 punktów. 

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny polega na:

 • wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym zgodnie z bezpieczną techniką kierowania pojazdem i wyznaczonymi kryteriami
 • wykonaniu w ruchu drogowym zadań określonych programem egzaminacyjnym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem

Czasy egzaminów praktycznych:

 • Kat. B1 i B – nie mniej niż 40 min. Egzaminator ma prawo zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym już po 25 min,    wtedy gdy został wykonany cały program egzaminacyjny.
 • Kat. A, A1, B+E, T – nie mniej niż 25 min.
 • Kat. C,C1,D,D1,C+E,C1+E,D+E,D1+E – nie mniej niż 45 min.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 1. Wynik pozytywny:
 • jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
 1. Wynik negatywny:
 • jeżeli zostało wykonane nieprawidłowo dwukrotnie to samo zadanie egzaminacyjne,
 • egzamin został przerwany przez egzaminatora lub na wniosek osoby egzaminowanej.

Egzaminator nie przeprowadzi egzaminu państwowego, jeżeli:

 1. Nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin.

 2. Osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:
  • odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2,
  • zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
  • nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,
  • nie okazała prawa jazdy – dotyczy osób, o których mowa w § 9 pkt 2 lub 4,
  • spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy,
  • nie spełnia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2-4.

 3. Nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego, mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38.

 4. Warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów.

 5. Egzaminator stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.

Powyższe paragrafy można znaleźć pod następującymi linkami:

Wymagania dotyczące stroju ochronnego: kat. AM, A1, A2 i A

Obowiązek posiadania odpowiedniego stroju podczas egzaminów na kategorie motocyklowe prawa jazdy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r.
Wymagania ustawodawcy w tym zakresie są następujące:
zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju
ochronnego w postaci:
a) obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu
motocyklowego,
b) spodni z długimi nogawkami,
c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d) rękawic zakrywających całe dłonie


– nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, w przypadku gdy pojazd
egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe (§ 13. 1. 3).

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content