Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

XXIII edycja konkursu AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia udostępnionego przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji konkursu.

Wśród ponad 60 laureatów tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” są m.in.: wybitni profesorowie, uznani artyści, mistrzowie sportu, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, czy też przedsiębiorstwa szczególnie zasłużone dla gospodarczego rozwoju regionu.

Jesteśmy dumni z naszych ambasadorów, cieszymy się, że osiągają spektakularne sukcesy na krajowej i międzynarodowej arenie, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu i postrzegania go w dobrym świetle – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Kapituły konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”.

W skład Kapituły wchodzą: członkowie Zarządu i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz redaktorzy naczelni lubelskich mediów.

Prawo zgłaszania kandydatur do trzech kategorii konkursu: OSOBA, INSTYTUCJA, FIRMA mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: ambasador@lubelskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu i Turystyki UMWL – nr tel. (81) 44 16 798 lub (81) 44 16 785, e-mail: ambasador@lubelskie.pl

Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu

„Ambasador Województwa Lubelskiego”

 1. Honorowy tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego” przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom, firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność wniosły szczególny wkład w promocję Województwa Lubelskiego w kraju lub za granicą: osiągnęły wybitne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie działalności społecznej.
 2. Prawo zgłaszania kandydatur do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” mają jednostki samorządów terytorialnych (również rady gmin, miast i powiatów), a także organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze.
 3. Termin zgłoszeń kandydatów oraz wzór wniosku zgłoszenia kandydata są określone w ogłoszeniach prasowych oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 4. Honorowy tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego” przyznaje Kapituła.
 5. W skład Kapituły wchodzą:
 • Zarząd Województwa Lubelskiego, każdy członek Zarządu ma jeden głos;
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego;
 • Dyrektor Lubelskiego Oddziału Telewizji Polskiej S.A.;
 • Redaktor Naczelny „Dziennika Wschodniego”;
 • Redaktor Naczelny „Kuriera Lubelskiego”;
 • Prezes Zarządu Radia Lublin S.A.;
 • Redaktor Naczelny Nowego Tygodnia -Chełm;
 • Redaktor Naczelny Słowa Podlasia;
 • Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego;
 • Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia;
 • Dyrektor Katolickiego Radio Podlasia;
 • Dyrektor Katolickiego Radio Zamość;
 • Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Wspólnota”;
 • Inne osoby zapraszane każdego roku przez Marszałka Województwa Lubelskiego do uczestniczenia w pracach Kapituły.
 1. W posiedzeniu Kapituły uczestniczą członkowie Kapituły lub w zastępstwie wskazane przez nich osoby. Osoby wskazane uczestniczą w pracach Kapituły na takich samych warunkach, jak członkowie.
 2. Członkowie Kapituły mają prawo zgłosić swoje kandydatury do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” w formie pisemnej na dwa dni przed posiedzeniem Kapituły.
 3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Marszałek Województwa Lubelskiego przesyłając pisemne

zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia.

 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 posiedzenie Kapituły może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym przypadku przy braku sprzeciwu Członka Kapituły nie ma zastosowania tryb tajnego głosowania, o którym jest mowa w pkt. 10.
 2. Wyboru nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” dokonuje Kapituła, która w pierwszym etapie wyłoni 3 nominacje w każdej kategorii: osoba, instytucja, firma, w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. W drugim etapie Kapituła przyzna spośród nominowanych, trzy równorzędne tytuły „Ambasadora Województwa Lubelskiego”: osobie, instytucji oraz firmie, w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
 3. Niezależnie od tytułów przyznanych zgodnie z pkt. 10, Kapituła na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego może przyznać specjalny tytuł „Ambasadora Województwa Lubelskiego” zarówno podmiotom zgłoszonym zgodnie z pkt. 2 lub 7, jak również innym podmiotom, które zostaną uznane za spełniające wymagania określone w pkt. 1. Wybór dokonywany jest w jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.
 4. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz w lokalnych mediach zostaną zamieszczone informacje o nominowanych przez Kapitułę wyłonionych w pierwszym etapie w każdej z kategorii: osoba, instytucja, firma.
 5. Wyróżnieni tytułem „Ambasadora Województwa Lubelskiego” podczas Gali otrzymują pamiątkowe statuetki z wygrawerowanym napisem zawierającym tytuł, imię i nazwisko, nazwę instytucji lub nazwę firmy oraz rok, za który tytuł został przyznany, a także okolicznościowe dyplomy.
 6. Gala odbywa się w pierwszym półroczu następującym po roku, za który przyznawany jest tytuł.
 7. Wydarzenie powyższe ma charakter uroczystości, na którą zapraszani są przedstawiciele różnych środowisk Lubelszczyzny. W trakcie Gali mają miejsce oficjalne wystąpienia władz samorządowych i rządowych, wręczenie statuetek i dyplomów, występy artystyczne.
 8. Przedsięwzięcie jest nagłaśniane w prasie, radio i telewizji.
 9. Stroną organizacyjną konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” zajmuje się Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 10. W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 zastrzega się zmianę terminu i sposobu wręczenia pamiątkowych statuetek
  i okolicznościowych dyplomów.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content