Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy.

Warunki kwalifikacji kandydatów na kurs są następujące:

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58, ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.) – zwanej w treści „Ustawą”.

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 2. posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 3 lat oraz uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii objętej szkoleniem przez okres co najmniej 1 roku,
 3. ukończyła 23 lata,
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 5. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 6. posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o pobranie Karty zgłoszenia na kurs ze strony internetowej ośrodka www.word.chelm.pl lub bezpośrednio w dziale BRD i Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.

Organizacja zajęć:

Warunkiem zakwalifikowania kandydata na kurs kwalifikacyjny jest przedłożenie w WORD Chełm, ul. Bieławin 2A, 22-100 Chełm w dziale BRD i Szkoleń następujących dokumentów:

 • Karty zgłoszenia na kurs stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu kursu,
 • dokumentów poświadczających spełnienie warunków wymienionych w art. 58 ust. 1 pkt.1-2, 4-5 i 9 ustawy w przypadku kandydata na egzaminatora kategorii B prawa jazdy,
 • dokumentów poświadczających spełnienie warunków wymienionych w art.58 ust. 1 pkt.3 ustawy – w przypadku egzaminatora rozszerzającego uprawnienia na pozostałe kategorie prawa jazdy.


Programy:

Program kursu podstawowego obejmuje następujące przedmioty zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach /Dz.U. z 2016 r., poz. 232 z późn. zm./:

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

              praktycznych

1.

Nauka podstaw techniki jazdy:

a) psychologia,

b) dydaktyka,

c) technika kierowania i obsługa pojazdu

        20

        20

        20

2.

Przepisy ruchu drogowego

        30

3.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:

a) wypadków drogowych,

b) psychologii transportu,

c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

        16

4.

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

        42

 

5.

Praktyka egzaminatorska

         4

6 – ust. 2 pkt 7 lit. b i d,

4 – ust. 2 pkt 7 lit. e i f

6.

Technika i taktyka jazdy – nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem

         2

                       5

                                  Liczba godzin łącznie

   154 (152)

                  15 (10)

oraz zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 7 lit. c i g

Program kursu rozszerzającego uprawnienia obejmuje następujące przedmioty zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach /Dz.U. z 2016 r., poz. 232 z późn. zm./:

Poz.

Nazwa przedmiotu

                      Liczba godzin zajęć

teoretycznych

             praktycznych

1

Nauka podstaw techniki jazdy: technika kierowania i obsługa pojazdu

         20

                      –

2

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

         20

                      –

3

Praktyka egzaminatorska

          4

6 – ust. 2 pkt 7 lit. b i d,

4 – ust. 2 pkt 7 lit. e i f

4

Technika i taktyka jazdy- nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem

          2

                      5

 

                                        Liczba godzin łącznie:

        46

                     15

                    oraz

zajęcia, o których mowa w ust. 6 pkt 3 lit. b i e

Po zakończonym kursie dyrektor WORD wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jego otrzymania jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie. 

Karta zgłoszenia na kurs

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale szkoleń – nr tel.: 82 565 08 90 w. 40, 41.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content