Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy.

Warunki kwalifikacji kandydatów na kurs są następujące:

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora wymogów określonych w art. 58, ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) – zwanej w treści „Ustawą”.

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 2. posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 3 lat oraz uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii objętej szkoleniem przez okres co najmniej 1 roku,
 3. ukończyła 23 lata,
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 5. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 6. posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o pobranie Karty zgłoszenia na kurs ze strony internetowej ośrodka www.word.chelm.pl lub bezpośrednio w dziale BRD i Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie. Planowane rozpoczęcie kursu – kwiecień 2023 roku.

Organizacja zajęć:

Warunkiem zakwalifikowania kandydata na kurs kwalifikacyjny jest przedłożenie w WORD Chełm, ul. Bieławin 2A, 22-100 Chełm w dziale BRD i Szkoleń następujących dokumentów:

 • Karty zgłoszenia na kurs stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu kursu,
 • dokumentów poświadczających spełnienie warunków wymienionych w art. 58 ust. 1 pkt.1-2, 4-5 i 9 ustawy  w przypadku kandydata na egzaminatora kategorii B prawa jazdy,
 • dokumentów poświadczających spełnienie warunków wymienionych w art.58 ust. 1 pkt.3 ustawy – w przypadku egzaminatora rozszerzającego uprawnienia pozostałe kategorie prawa jazdy.


Karta zgłoszenia na kurs

Więcej informacji na temat kursu

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. (82) 565 08 90

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content