Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Szkolenie kandydatów na operatorów żurawi przenośnych (HDS)

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
 • posiada wiedzę na temat mechaniki (droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność),
 • posiada wiedzę na temat elektromechaniki (natężenie prądu, napięcie, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu).,

Kurs dla kandydatów na operatorów żurawi przenośnych – HDS:

 • z programem podstawowym – 750 zł. + 152 zł. za egzamin
 • z programem uzupełniającym – 800 zł. + 152 zł. za egzamin

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 2000r. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 z 2002r. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z 2001r. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. Nr 193, poz. 1890 z 2003r),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287 z 1996r.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997r.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.).

Kurs trwa 35 godzin Programu głównego oraz 4 godziny Programu uzupełniającego.

Kurs kończy się egzaminem końcowym przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Dyrektora o/UDT.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Chełm w godz.: 08.30 ÷ 15.30:

 • telefonicznie pod numerem (082) 565-08-90/91/ w.33 lub
 • osobiście: pok. 2 (budynek z Biurem Obsługi Klienta)

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content