Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

2. posiada prawo jazdy kat. B przez okres co najmniej 3 lat oraz uprawnienia do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem przez okres co najmniej 1 roku;

3. ukończyła 23 lata,

4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania  na pozostałe kategorie prawa jazdy,

5. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,

6. posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,

7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

•    przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji,
•    przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych,
•    przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
•    prowadzenie pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
•    przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
•    przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

 

Kurs kończy się egzaminem końcowym przeprowadzanym przez komisję złożoną z wykładowców przedmiotów, działającą na podstawie wewnętrznego regulaminu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na egzaminatora otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Ośrodek przygotowuje komplet dokumentacji wymagany na egzaminie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale szkoleń - nr tel.: 82 565 08 90 w. 33.