Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 52, poz. 329 z późniejszymi zmianami): nakłada na Komendanta Wojewódzkiego Policji obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Jeżeli kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy przekroczył liczbę 20 punktów karnych, Komendant Wojewódzki Policji występuje do właściwego organu wydającego z wnioskiem o cofnięcie prawa jazdy.
W stosunku do kierowcy, który przekroczy liczę 24 punktów karnych Komendant Wojewódzki Policji występuje z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie organizuje szkolenia, po których odbyciu kierowca uzyskuje prawo do zmniejszenia liczby punktów karnych o 6.

Punkty karne - informacje szczegółowe.

Szkolenia organizowane są przez Wojewódzki Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie wg ustalonego programu.
Szkolenia realizowane są w ciągu 1 dnia i obejmują 6 godzin lekcyjnych wykładów z dziedziny przepisów ruchu drogowego i psychologii.

Koszt szkolenia - 300 zł.

Program szkolenia:

  • przyczyny powstawania wypadków drogowych - 2 godz.
  • prawne i społeczne skutki wypadków drogowych - 1 godz.
  • psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym - 3 godz.

Zastrzeżenia:

  • W szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który nie przekroczył liczby 24 punktów karnych.
  • W szkoleniu nie może brać udziału kierowca w ciągu 1 roku od dnia wydania pierwszego prawa jazdy.
  • Uczestniczyć w szkoleniu można nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie WORD w Chełmie, telefonicznie (82) 565-08-90/91/ wew.33 oraz osobiście: pok. 2 (budynek z Biurem Obsługi Klienta).