Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru. Nowy egzamin złożony jest z 32 pytań. Składa się na niego 20 pytań z wiedzy ogólnej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 min.

W skład pytań podstawowych wchodzi:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

W skład pytań specjalistycznych wchodzi:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi przypisywane są następujące wartości punktowe:

 • 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

Suma punktów możliwych do skompletowania z części teoretycznej równa się 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik, jeżeli łączna suma będzie wynosić co najmniej 68 punktów. 

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny polega na:

 • wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym zgodnie z bezpieczną techniką kierowania pojazdem i wyznaczonymi kryteriami
 • wykonaniu w ruchu drogowym zadań określonych programem egzaminacyjnym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem

Czasy egzaminów praktycznych:

 • Kat. B1 i B - nie mniej niż 40 min. Egzaminator ma prawo zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym już po 25 min,    wtedy gdy został wykonany cały program egzaminacyjny.
 • Kat. A, A1, B+E, T - nie mniej niż 25 min.
 • Kat. C,C1,D,D1,C+E,C1+E,D+E,D1+E - nie mniej niż 45 min.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 1. Wynik pozytywny:
 • jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
 1. Wynik negatywny:
 • jeżeli zostało wykonane nieprawidłowo dwukrotnie to samo zadanie egzaminacyjne,
 • egzamin został przerwany przez egzaminatora lub na wniosek osoby egzaminowanej.

Egzaminator nie przeprowadzi egzaminu państwowego, jeżeli:

 1. nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;
 2. osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:
  • odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2,
  • zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego       wyniku egzaminu,
  • nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,
  • nie okazała prawa jazdy - dotyczy osób, o których mowa w § 9 pkt 2 lub 4,
  • spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy,
  • nie spełnia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2-4;
 3. nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego    lub tłumacza systemu językowo-migowego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie    zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38;
 4. warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;
 5. stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu    państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.

Powyższe paragrafy można znaleźć pod następującymi linkami: