Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

WORD w Chełmie organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów, zgodnie z art. 62 ust. 3, 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zmianami).  Planowany termin warsztatów 21 – 23 października 2016 r. Warunkiem rozpoczęcia warsztatów jest zgłoszenie się minimum 6 osób z uprawnieniami egzaminatora. Zgłoszenia należy […]

Szkolenie kandydatów na operatorów żurawi przenośnych (HDS)

Szkolenie może rozpocząć osoba, która: ukończyła 18 lat, posiada dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, posiada wiedzę na temat mechaniki (droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność), posiada wiedzę na temat elektromechaniki (natężenie prądu, napięcie, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu)., Kurs dla kandydatów […]

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w przez dwa dni po 8 godzin w grupach liczących od 10 do 15 uczestników w formie wykładów zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania […]