Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                               sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91   

Lubelski Program BRD na lata 2014-2020

Lubelski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 jest strategicznym i kluczowym dla bezpieczeństwa ruchu drogowego dokumentem określającym wojewódzkie cele, priorytety i kierunki działań, których realizacja przyczyni się do redukcji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców regionu, a tym samym wsparcia krajowej strategii działań zapisanej w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.

Zgodnie z założeniami dokumentu krajowego działania podejmowane na poziomie regionalnym stanowią integralną część prawidłowo funkcjonującego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i są warunkiem koniecznym efektywności polityki krajowej: strategia odgórna wspierana jest i uzupełniana działaniami oddolnymi. Ważny jest fakt, że oba podejścia – krajowe i regionalne – bazują na tych samych założeniach: konieczności systemowego zarządzania, długofalowego programowania i wdrażania planów obliczonych na konkretne zadania i rezultaty, skutecznie monitorowanych i ewaluowanych.

Główne tezy Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 uwzględniają najważniejsze uwarunkowania zewnętrzne oraz wewnętrzne, a wśród nich te wynikające z Narodowego Programu BRD: spójny horyzont czasowy, uwzględnienie rekomendowanego wskaźnika redukcji liczby ofiar zabitych i ciężko rannych, a także ukierunkowanie na najważniejsze regionalne zagrożenia i problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Życie ludzkie i zdrowie jest nadrzędną wartością i dlatego nie może być przedmiotem wymiany na inne korzyści, jak: czas, pieniądze, komfort.

W ubiegłym roku na konferencji w Chełmie dokonaliśmy podsumowania Lubelskiego Gambitu.

Program Gambit wskazywał cel strategiczny w postaci zmniejszenia ilości ofiar śmiertelnych i wypadków drogowych o 50%.

Program lubelski obejmował pięć obszarów działania:

– system zarządzania BRD w województwie

– edukacja BRD

– nadzór i kontrola ruchu drogowego

– infrastruktura drogowa

Autorami programu był zespół pracowników Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Krystka.

 

Szanowni Państwo

Ocena Gambitu w okresie realizacji programu to:

– zmniejszenie liczby wypadków o 37% w kraju, a w województwie o 39% w porównaniu do zakładanych 50%

– zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o 45% w kraju i w województwie w porównaniu do zakładanych 50%

Czy to oznacza, że realizacja programu GAMBIT nie przyniosła zakładanych efektów?

Myślę, że nie w tym rzecz. Efekty są, ale nas nie satysfakcjonują.

Uczestnicy konferencji uznali, że powodem nieosiągnięcia zakładanych celów było:

1. brak rozwiązań legislacyjnych takich by Krajowa i Wojewódzkie Rady BRD mogły nakładać zadania na samorządy i instytucje państwowe.

2. brak środków i jasnych zasad finansowania działalności BRD

3. brak obowiązku nauki przepisów ruchu drogowego w szkołach

4. brak respektowania przez obywateli przepisów ruchu drogowego – niska kultura bezpieczeństwa, niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego (jazda z nadmierną prędkością, niezapinanie pasów bezpieczeństwa, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków)

5. zły stan techniczny pojazdów

6. zbyt późna pierwsza pomoc w wypadkach drogowych

7. infrastruktura drogowa niedostosowana do standardów bezpieczeństwa przy dynamicznie rosnącym ruchu drogowym

Roczne straty w transporcie drogowym w Polsce wyniosły:

– około 3,5 tys. zabitych

– ponad 30 mld złotych kosztów społecznych

– ponad 95% śmiertelnych ofiar w transporcie to ofiary wypadków drogowych

Prognozy motoryzacyjne wskazują, że do roku 2020 liczba samochodów osobowych może wzrosnąć o dalsze 50-70%. W przypadku funkcjonowania systemu transportu drogowego bez usprawnień w bezpieczeństwie ruchu ,bez radykalnych działań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, bez zmian w słabym systemie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, w Polsce może zginąć w tej dekadzie ponad 40 tys. ludzi, ponad 500 tys. osób może zostać ciężko rannymi a straty materialne przekroczą 400 mld zł.

Nie ma zgody na „wojnę” rozgrywającą się na polskich drogach i pochłaniającą każdego dnia tak wiele ofiar.

Pamiętajmy

Wykształcone społeczeństwo oczekuje zaangażowania środków zaradczych stosownych do rangi problemu, czyli do faktycznych strat ponoszonych wskutek katastrof i wypadków drogowych”.

W 2013 roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako organ ustawowo odpowiedzialny za określanie kierunków i koordynację działań brd opracowała Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.

Celem nadrzędnym programu jest Wizja Zero zakładająca dążenie do stanu, w którym nikt nie będzie ginął na polskich drogach.

Wizja Zero nie jest liczbą, jest filozofią działania, i o tym należy pamiętać.

 

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rekomendował by przyjąć wojewódzkie strategie poprawy brd, które będą spójne w podejściu i horyzoncie czasowym z programem narodowym.

Cele programu do roku 2020 to:

– zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych o 50% (w stosunku do roku 2010)

– zmniejszenie liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych o 40% (w stosunku do roku 2010)

Cele wg Narodowego Programu BRD dla województwa lubelskiego przedstawia wykres:

Cele wg Narodowego Programu BRD dla województwa lubelskiego na wykresie
Cele wg Narodowego Programu BRD dla województwa lubelskiego

Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Zbigniew Kot, Janusz Szatkowski, Ryszard Pasikowski i Sławomir Niepogoda realizując uchwałę konferencji odbytej w Chełmie w ubiegłym roku, podjęli się przygotowania Lubelskiego Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020.

Program został opracowany przez zespół pracowników Politechniki Gdańskiej i dzisiaj zostanie zaprezentowany do oceny.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie przyjmie prezentowany program jako strategię działań w województwie.

Należy podkreślić, że nawet najlepszy program, ale nie wdrażany, pozostanie jedynie programem, który nie przyniesie oczekiwanych wyników. Zatem jedynie konsekwentnie prowadzony proces wdrożenia może przynieść efekty w postaci osiągnięcia założonych celów programu.

 

Lubelski Program BRD na lata 2014_202

Suplement do Lubelskiego Programu BRD

Narodowy Program BRD na lata 2013-2020

 

powrót na górę strony

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content